Konsum Värmlands bokslut för 2016. Nödvändiga åtgärder för att säkra framtida resultat.

Verksamhetsåret 2016 kännetecknades av en fortsatt förändringsresa som ska leda till att Konsum Värmland åter blir en ekonomisk stark förening. Olönsamma delar har avvecklats samtidigt som verksamheten utvecklas och renodlas mot dagligvarubutikerna. Konsum Värmlands medlemsantal ökade för artonde året i föjd.

 • Det har, som de flesta känner till, varit några turbulenta år inom föreningen, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Det strukturella stålbad vi genomför innebär att vi äntligen kan se början på en positiv utveckling och tro på ett positivt rörelseresultat för verksamhetsåret 2018.

Avveckling, anpassning och renodling
2016 var ett fortsatt mycket händelserikt år för Konsum Värmland med fortsatt renodling av verksamheten. I samband med detta presenterades ett besparingspaket som innebar en rationalisering av administrationen och lager- och logistikverksamheten med en följd att 137 tjänstemän och kollektivanställda tvingades att lämna sina arbeten.  Som ett led i att fokusera på föreningens dagligvarubutiker avvecklades Supermarket i Töcksfors, Affection på Bergvik, Affection/Mansion i Charlottenberg och Töcksfors, Mansion City i Karlstad medan Mansion Bergvik såldes till Cervera.

 • Det var nödvändiga beslut som dessvärre fick negativa konsekvenser för många av våra duktiga medarbetare. Men det är en förändringsprocess som vi måste igenom för att åter skapa ett bra resultat och för att frigöra investeringsresurser till våra dagligvarubutiker.

Investeringar för framtiden
Under våren beslutades att föreningens butiksprofiler succesivt ska renodlas till Coop, Stora Coop och till Lilla Coop. Först ut i omställningen blev Stora Coop Bergvik som följdes av omställningar i Storfors och Skattkärr som fick profilen Coop. Under hösten var turen kommen till butikerna på Hammarö, Palmviken och Styckåsgatan i Arvika. I slutet av året monterades även 900 solcellspaneler på det 2 000 kvm stora taket på Coop Forum i Kristinehamn, som en del i ett energisparprojekt. De totala investeringarna i mark, byggnader och inventarier uppgick till 49 Mkr (44)

 • Att hela tiden förnya våra butiker och utveckla våra medarbetare är en absolut förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen om kunden. Därför är det glädjande att kunna redovisa resultatförbättringar inom butiksledet samtidigt som de nya butiksformaten blivit mycket väl mottagna. Detta är ytterligare ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg i vår strategi att fokusera på butikerna som är vårt grunduppdrag från våra ägare.

Fler medlemmar – fortsatt stark marknadsandel
Den totala omsättningen inklusive moms från produktionen och butikerna uppgick till 3,7 Mdr vilket är en minskning med 4,3 %. Om man räknar bort de butiker och övrig verksamhet som lagts ned under året, innebär det en ökning i jämförbara tal med 0,2 %. Detta innebär att den totala marknadsandelen fortfarande är hög; 46,5 (48,4%).  Under året tillkom inte mindre än 3 573 nya medlemmar. Tillskottet innebär dessutom att medelåldern sjunkit då flertalet är i åldersklassen 20 – 25 år. Medlemsantalet uppgick därmed till 156 074 per den 31/12 2016.

 • Under de senaste två åren har vi i insändarspalter och i sociala medier fått både ris och ros, något som vi ser som ett tydligt tecken på att våra medlemmar är engagerade och verkligen bryr sig om sitt Konsum Värmland. Att sedan medlemstillströmningen fortsätter främst bland yngre tycker vi är jättekul.

Jämförelsestörande poster
Med anledning av den förändringsprocess som föreningen genomgår uppgår jämförelsestörande omstruktureringseffekter till hela 53,5 Mkr (6 Mkr). Tar man hänsyn till dessa poster, som främst härrör till omställningskostnader för Lager- och logistikverksamheten, avveckling av Supermarket Töcksfors och fackhandelsverksamheten, uppgick rörelseresultatet till – 59,5 Mkr (-53,0). När man värderar rörelseresultatet ska man ytterligare ta i beaktande att pensionskostnader till medarbetare, ökade sociala avgifter för medarbetare, ökande kostnader för överföring av lager- och logistik och det negativa rörelseresultatet för nedlagda butiker uppgick till 24, 6 Mkr. Det innebär därför en resultatförbättring i rörelsen. Soliditeten uppgick till 51 % (53 %) och det egna kapitalet till 613 Mkr (731) vilket är att beteckna som starkt.

 • Nedläggningar, omställningar och avvecklingar kostar stora pengar innan det generera resultatförbättringar. För att kunna blicka framåt har vi valt att belasta så mycket kostnader som möjligt på förra året. Nu har vi på ett strukturerat och samlat sätt ramat in alla de åtgärder som krävs och vi räknar därför med ett positivt resultat redan för verksamhetsåret 2018.

Fortsatt åtgärdsprogram
I början av 2017 fortsatte åtgärdsprogrammet genom beslutet att Värmlandschark och Konsum Värmland Bageri kommer att avvecklas i sin nuvarande form.  Samtidigt beslutades att två av föreningens mindre butiker i Nykroppa och Björneborg kommer att stängas under våren tillsammans med resterande fackhandel och Bolist på Bergvik. Besluten innebar att ytterligare 200 personer varslades om uppsägning.

 • Det känns tungt att många duktiga medarbetare tvingas att lämna oss under hösten. Men att själva driva en industriell livsmedelsproduktion med lönsamhet är helt enkelt inte längre möjlig för oss.

Ny lag om ekonomisk förening
Styrelsen och förvaltningsrådet kommer att föreslå föreningsstämman en förändring av föreningens stadgar. Förutom att stadgarna anpassas till den nya lagen om ekonomisk förening passar man också på att förenkla och förtydliga medlemsdemokratin b.la kommer föreningsstämman att välja styrelsen direkt via föreningsstämman. Dessutom föreslås att föreningens juridiska namn blir Coop Konsum Värmland.

 • Detta ger oss möjlighet att till vardags kort och gott prata om Coop Värmland, som bättre stämmer överens med vad butikerna faktiskt heter. Det skulle samtidigt göra att vi kan dra större nytta av alla insatser som görs på nationell nivå. Ett namnbyte hänger däremot inte samman med ägandeformen då det är våra medlemmar som äger och styr sin förening.

Nästgårdsköket, Hemgården, Färskvarucentralen och Skafferi Värmland
Konsum Värmland kommer att renodla den egna produktionen till smörgåstårtor, landgångar, tårtor, konditoriprodukter och majonnäsbaserade sallader. 17 personer beräknas få sysselsättning i Nästgårdsköket.

 • Den produktion vi väljer att behålla är unik inom sitt varuområde. Nästgårdsköket bidrar därför till att skapa mer matglädje i våra butiker.

Vidare har man tecknat ett inriktningsavtal med Hemgården i Norra Råda. Hemgården kommer att tillverka välkända charkprodukter på uppdrag av Konsum Värmland under varumärket Nästgårds.

 • Lokal produktion i samarbete med lokala värmländska är entreprenörer viktigt, och här har vi också goda erfarenheter.  Några exempel är Torfolk Gård, Grön Ko och Wermlands Mejeri.
 • Vi har också tecknat avtal med Skafferi Värmland och med Färskvarucentralen i Karlstad gällande distribution och försäljning av fler lokala produkter.
 • Dessa nya avtal innebär att lokal värmländsk matproduktion blir tillgänglig till en väsentligt större kundkrets.

Mer butikssatsningar
Under hösten räknar man med att öppna en helt ny butik; Stora Coop på Välsviken i Karlstad. Därutöver kommer butiken i Munkfors att genomgå en efterlängtad renovering och bli en ny Coop, och den första prototypen av Lilla Coop kommer till Lysvik.

 • Efter att ha lämnat några tuffa år bakom oss som inneburit många jobbiga men nödvändiga beslut, som drar ner kostnaderna med cirka 80 Mkr på årsbasis, vågar vi äntligen blicka framåt och konstatera att framtiden återigen ser ljus ut för Konsum Värmland, avslutar Tomas Sjölander.

 

För ytterligare fakta, samt 2016 års verksamhetsberättelse; se gärna; www.konsumvarmland.se
Siffrorna inom parentes avser föregående år

För ytterligare information; Kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02