Större volymer till Konsum Värmland DC Skapar ett 20-tal nya arbetstillfällen.

Konsum Bohuslän-Älvsborg och Kooperativa Förbundet är nya kunder till Konsum Värmland
DC. Den nya ordern motsvarar ett konsumentvärde på drygt 160 Mkr utslaget på två år. Man
räknar med att nyanställa cirka 20 personer före årets slut.

Konsumföreningen i Bohuslän-Älvsborg, med ett 30-tal butiker, har valt att köpa charkvaror och
bageriprodukter från Konsum Värmland DC. Ett avtal har slutits och leveranserna har i viss mån
redan påbörjats.

Dessutom har Kooperativa Förbundet valt Konsum Värmlands charkfabrik för legotillverkning
av Änglamarks grillkorv och bacon som kommer att saluföras i kooperativa butiker,
stormarknader och varuhus över landet.

*Den nya ordern har redan gett oss en rejäl volymökning. Men inför framtiden ser vi mycket
stora utvecklingsmöjligheter, säger DC chefen Steve Skog.

*Vi vet att vi har bra produkter och att Värmland har ett gott rykte över hela landet. Tack vare
det nya avtalet gör vi oss kända utanför länets gränser. Personligen är jag därför övertygad att
det finns stora möjligheter att hitta ännu fler aktörer och vidareutveckla “exporten” från länets
sista kompletta livsmedelsindustri.

Köpet av Pekås ökade volymerna 
Konsum Värmlands köp av Pekås i slutet på förra året har också betytt en ökad volym och
arbetsbelastning för DC. Varor kommer att levereras dit för ett konsumentvärde på nästan 350
Mkr under en tvåårsperiod.

‘*Pekås har inneburit ett mycket värdefullt tillskott. Leveranserna kommer också att öka kraftigt i
takt med att vi anpassar vårt sortiment till deras behov.

Investeringar och utbyggnader
Den positiva utvecklingen för Pekås och övriga konsumbutiker har medfört ett ökat behov av
nyinvesteringar. Behov av utbyggnad finns och ligger idag på planeringsstadiet.
Färskvarucentralens yta behöver fördubblas, och Lagercentralen behöver byggas om för att på
ett mer rationellt sätt svälja undan mer varor. Bageriet står också inför en stor utbyggnad för
totalt 17 Mkr, vilket det redan fattats beslut om.

*Vi hoppas också finna lösningar på trafiksituationen inom DC. Gatan som löper genom området
är idag allmän väg, vilket innebär att lastning och lossning av varor försvåras.

Ett 20-tal nya arbetstillfällen och 150 sommarvikarier
På grund av DCs volymökningar och framtidsplaner finns det redan idag ett behov av
nyanställningar. Ett tiotal nya tjänster är redan utlysta inom transport, expediering, utlastning
och försäljning. Innan årets slut beräknas ett 10-tal nya tjänster att tillsättas ytterligare. Dessa
tjänster kommer främst att finnas inom områdena ordermottagning, registervård och försäljning.
Tjänsterna kommer att tillsättas både internt och externt.

*För att klara sommaren med semester och volymökningar har vi anställt inte mindre än 150
sommarvikarier. Om den positiva utvecklingen fortsätter under hela 2000 kommer vi troligen att
få behov av tvåskift. Detta kommer att medföra ytterligare arbetstillfällen.

Självklart gläds man idag över framgångarna för länets sista kompletta livsmedelsindustri.
Framgångarna och framtidssatsningarna torde vara unika med tanke på de nedläggningar som
skett genom åren. ICA-handlarnas lagercentral i Karlstad, Scan i Kil, Skogaholms bageri och
Milkos fusion med NNP, är bara några exempel.

*Det är oerhört glädjande att nya arbetstillfällen skapas samtidigt som nuvarande anställningar
tryggas. Värmland behöver verkligen arbetstillfällen idag, säger Konsum Värmlands facklige
samordnare Lhena Brink.

*Framgångarna för vår livsmedelsanläggning bevisar att det går att bedriva en lönsam, lokal
livsmedelstillverkning i Värmland, avslutar Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Fakta Konsum Värmland DC
DC ägs till fullo av Konsum Värmland och är beläget vid Tullholmen i Karlstad. Anläggningen
omfattas av lagercentral, charkfabrik, färskvarucentral, bageri och transportcentral med ett 30-tal
bilar. Med de nya kunderna kommer leveranser att ske till 140 butiker i Värmland, Bohuslän,
Dalsland, Älvsborg och Östergötland. Försäljningen uppgår till 1,9 miljarder, totalytan är på
drygt 24 500 kvm och antalet anställda är i dagsläget cirka 400 personer.

– – –
För ytterligare information kontakta: 
VD Leif Olsson, telefon 054-22 00 00, DC chef Steve Skog 054-220153
eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152