Sammanfattning från Konsum Värmlands föreningsstämma

Konsum Värmlands föreningsstämma genomfördes onsdag den 8 april. Här följer ett sammandrag vad 104 kallade medlemsrepresentanter, valda vid föreningens butiksstämmor, beslutade under kvällen.

  • Tog del av den framlagda revisionsberättelsen (sidorna 36-37 i verksamhetsberättelsen)
  • Att fastställa resultat- och balansräkning. (sidorna 9-16 i verksamhetsberättelsen)
  • Att fastställa dispositionen av föreningens vinst eller förlust i den fastställda balansräkningen (Sidan 9 i verksamhetsberättelsen).

Fråga om ansvarsfrihet för styrelse, VD och förvaltningsråd

  • Beslutades att tillstyrka ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter som valts 2014-10-07. (Den nya styrelsen)
  • Beslutades att tillstyrka styrelseledamoten och tillika VD Tomas Sjölander ansvarsfrihet
  • Beslutades att tillstyrka tidigare styrelseledamoten Torbjörn Holmström ansvarsfrihet.
  • Beslutades att avstyrka tidigare styrelseordförande Ingegärd Persson ansvarsfrihet.
  • Beslutades att avstyrka tidigare styrelseledamoten och tillika VD Steve Fredriksson ansvarsfrihet.
  • Beslutades att tillstyrka tidigare ordförande för förvaltningsrådet Gunnar Törnqvist ansvarsfrihet
  • Beslutades att tillstyrka övriga ledamöter i förvaltningsrådet ansvarsfrihet

 

Skadeståndstalan

Det är i första hand den sittande styrelsen som väcker talan om skadestånd för föreningens räkning. Utgångspunkten är att styrelsen gör en självständig bedömning av förutsättningarna för en sådan talan. Några ytterligare beslut av stämman behöver formellt sett inte fattas.

Föreningsstämman uttalade som sin mening till styrelsen att inga ytterligare åtgärder skall resas mot Steve Fredriksson eller Ingegärd Persson. Formellt är det är upp till styrelsen att bedöma om man vill ta hänsyn till föreningsstämmans önskemål.

Av styrelsen eller förvaltningsrådet hänskjutna ärenden

Föreningsstämman beslutade att fatta det andra och avgörande beslutet om stadgeförändringar, vilket bl.a reglerar antalet ledamöter i styrelsen.

Val av förvaltningsråd

Ordinarie ledamöter till förvaltningsrådet, mandattid ett år (fyllnadsval)

Christina Elkeus                 Karlstad           Nyval

Håkan Holm Alteblad         Karlstad           Nyval

Förslag på ordinarie ledamöter till förvaltningsrådet, mandattid två år:

Ami Hansson-Cooper        Karlstad          Omval

Rose-Marie JohanssonKarlstad          Omval

Sven-Åke Mellgren        Hagfors          Omval

Gerd Karlsson                Arvika          Omval

Kjell Lundh                Åmotfors          Omval

Anneli Ericsson                Kristinehamn  Omval

Kjell-Erik Mattsson        Torsby          Omval

Lars Lundh                Karlstad          Omval

(övriga ledamöter i förvaltningsrådet valdes vid 2014 års stämma.)

Förslag till ersättare till förvaltningsrådet, mandattid ett år:

Träder in i vald ordning

1. Bo Johansson               Hagfors         Omval

2. Gunilla Björk               Forshaga         Nyval

3. Bo Andersson                Kristinehamn Omval

4. Gun-Britt Arvholm       Segmon         Nyval

5. Stefan Persson       Stöllet         Omval

 

Ordförande i förvaltningsrådet, mandattid ett år:

Thomas Rehn               Karlstad         Nyval

(Tidigare ordförande Gunnar Törnqvist har avböjt omval)

 

Revisor, mandattid ett år: (Fyllnadsval)

Sune Ekbåge               Karlstad         nyval

Revisor, mandattid två år:

Göran Wahlstedt       Karlstad         nyval

 

 

Revisorsersättare, mandattid två år:

Barbro Thunér              Karlstad         nyval

 

Reviderande bolag, mandattid ett år. 

Pwc                                                 nyval

 

Stämman avslutades med att förvaltningsrådets valberedning ämnade föreslå förvaltningsrådet (senare i kväll) till styrelseordförande; Ann-Kristine Johansson, vice ordförande Leif Olsson, ledamöter; Erik A Eriksson och Olle Eriksson. Facket har utsett Therese Andersson till styrelsen.

 

Konsum Värmland

Klas Olsson

Kommunikationschef

010-410 81 02