Pressinformation – Coop Sverige verksamhetsåret 2014

Nyckeltal, Coop Sverige-koncernen

Nettoomsättning, mkr 34 161
    varav butiksomsättning, mkr     23 263
Rörelseresultat, mkr – 306
 • Omsättningen inom Coop Sverige-koncernen uppgick under 2014 till drygt 34 mdr kronor, varav butiksomsättning (326 butiker vid slutet av 2014) stod för cirka 23 mdr kronor.
 • Övrig omsättning om cirka 11 mdr kronor avser i huvudsak extern försäljning i form av grossist-, logistik- och tjänsteförsäljning från Coop Sverige AB och Coop Logistik AB till konsumentföreningarna.
 • Rörelseresultatet för Coop Sverige-koncernen uppgick till -306 mkr.
 • Konsumentföreningarna hade vid slutet av året 339 butiker som tillsammans omsatte cirka 17 mdr kronor.
 • Den totala omsättningen i alla landets 665 Coop-butiker, såväl Coop Sverige AB:s som konsumentföreningarnas butiker, uppgick till cirka 40 mdr kronor 2014.
 • Coop Sverige ABs moderföretag Kooperativa Förbundet (KF) upptog ett lån om 900 mkr med Konsumentföreningen Stockholm som motpart. Motsvarande belopp lämnades därefter som ovillkorat aktieägartillskott till Coop Sverige AB.                                                     
 • Coop Sverige-koncernens verksamhet startades i nuvarande form 1/1 2014, varför inga jämförelsetal för 2013 redovisas.

Citat från Sonat-Burman Olsson, vd och koncernchef Coop Sverige

– Vi har påbörjat vår resa med att bygga nya Coop. Ett Coop med ett starkare kunderbjudande och ökat fokus på barnfamiljen. Vi ska vara den goda kraften i Svensk dagligvaruhandel.

­Mitt och koncernledningsens uppdrag omfattar och tjänar hela den konsumentägda dagligvaruhandeln i Sverige. Bolagets verksamhet skapar förutsättningar för utveckling och lönsamhet i hela Coop.

– Redan i slutet av året kunde vi se en del resultatförbättringar och vi har fortsatt att ta hem samordningsvinster under början av 2015. Årets resultat ligger helt i linje med vår strategiska plan. Vårt mål är att Coop Sverige ska redovisa vinst 2017.

Viktiga händelser, Coop Sverige 2014

 • Sonat Burman-Olsson tillträdde i slutet av maj 2014 som VD och koncernchef för Coop Sverige
 • Under hösten arbetade Coop Sverige fram en ny strategisk plan – Vår Plan
 • En ny organisation för Coop Sverige fastställdes som en del i implementeringen av den strategiska planen.
 • Coop tog beslut om att sälja 77 butiker till konsumentföreningarna. Affären avslutades efter årsskiftet.
 • Coop sålde Grådö Mejeri till Falköpings mejeri.
 • Försäljningen av ekologiska livsmedel nådde rekordnivåer med en ökning på 40 procent.
 • Coop rankades i Sustainable Brand Index till det mest hållbara varumärket bland svenska dagligvarukedjor.
 • Coop tilldelades det nationella transportpriset Årets Lyft av Godstransportrådet för sin satsning på tågtransporter.
 • Beslut togs om att sluta sälja ägg från burhöns.
 • Ett nytt medlemsprogram för Coops 3,4 miljoner medlemmar lanserades.
 • Testfakta Research utsåg Coops medlemsprogram till bäst i branschen.
 • Olle Axelsson utsågs till kommunikationsdirektör.
 • Christina Tillman valdes till ledamot i Coop Sveriges styrelse.
 • Björn Larsson utsågs till direktör för Affärsområde Marknad.
 • Lars Granlöf utsågs till CFO och tillträdde 1 mars 2015.

Koncernchefens kommentar

Coop Sverige-koncernen startade sin verksamhet i nuvarande form den 1 januari 2014 och ansvarar för bland annat inköp och kategori, varuflöde, format- och varumärkesstrategi samt marknadskommunikation och affärsutveckling för Coop i hela landet. Coop Sverige äger och driver efter en omstrukturering av butiksnätet 251 av landets 665 Coopbutiker.

Jag tillträdde som VD och koncernchef för Coop Sverige i maj 2014 med ett klart och tydligt mandat: att bygga ett nytt och lönsamt Coop. Mitt och koncernledningens uppdrag omfattar och tjänar hela den konsumentägda dagligvaruhandeln i Sverige. Bolagets verksamhet skapar förutsättningar för utveckling och lönsamhet i hela Coop. Vårt resultat genereras enbart av Coop Sverige AB:s egenägda butiker, medan omsättningen generaras både av egenägda butiker och partihandel gentemot konsumentföreningarnas butiker.

Vi har ägnat mycket kraft åt att analysera situationen inom alla delar av företaget. Vi har skärskådat våra styrkor och svagheter. Vi har klarlagt vad som måste byggas upp och vad som måste struktureras om. Utifrån det har vi lagt fast vår strategi. Vi har en tydlig, realistisk och väl förankrad plan för kommande år – Vår Plan.

Under fjärde kvartalet 2014 påbörjade vi vår resa med att bygga nya Coop. Ett Coop med ett starkare kunderbjudande och ökat fokus på barnfamiljer. Vi ska vara den goda kraften i Svensk dagligvaruhandel.

En av våra första åtgärder i planen var att förändra styrning och organisation. Vi har genomfört en omfattande omorganisation för ökad effektivitet och minskad komplexitet. Vi har även påbörjat ett kompetensväxlingsprogram för att på ett bättre sätt svara upp mot kundernas och leverantörernas behov.

Vi är i dag ett bolag med en tydlig struktur. Vi har en reviderad bolags- och beslutsordning och en ny organisation som håller ett högt tempo i genomförandet och följer upp alla delar för att säkerställa att vi når våra mål. Vi har förhandlat fram nya avtal med flera leverantörer och vi har påbörjat arbetet med att utveckla våra butiker och vårt kunderbjudande.

Redan i slutet av året kunde vi se en del resultatförbättringar och vi har fortsatt att ta hem samordningsvinster under början av 2015. Årets resultat ligger helt i linje med vår strategiska plan. Vårt mål är att Coop Sverige ska redovisa vinst 2017.

Sverige är idag en starkt koncentrerad dagligvarumarknad. Vi ska stärka vår framträdande plats som dagligvaruaktör. Vårt kundlöfte förpliktar: Bättre för dig och din familj.

Jag ser fram emot kommande år. Vi håller ett högt tempo med starkt fokus på genomförande.

Sonat Burman-Olsson

VD och koncernchef

Coop Sverige

Resultaträkning i sammandrag, Coop Sverige Koncernen

(Mkr) 2014
Nettoomsättning 34 161
Kostnad för sålda varor -28 595
Bruttoresultat 5 566

Försäljnings- och administrationskostnader
-6 054
Övriga rörelseintäkter 339
Övriga rörelsekostnader -157
Andelar i intresseföretags/joint ventures resultat 0
Rörelseresultat -306

Finansiella intäkter och kostnader
29
Resultat efter finansiella poster -277

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna 228
Resultat före skatt -49
Skatt 0
ÅRETS RESULTAT -49

Balansräkning i sammandrag, Coop Sverige Koncernen

(Mkr) 2014-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 293
Materiella anläggningstillgångar 1 278
Finansiella anläggningstillgångar 1 589
Summa anläggningstillgångar 3 160

Omsättningstillgångar
Varulager 1 883
Kortfristiga fordringar 1 662
Kassa och bank, koncernkonto 1 996
Summa omsättningstillgångar 5 541
SUMMA TILLGÅNGAR 8 701

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital 6
Fritt eget kapital 2 741
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 2 747

Minoritetsintresse
1 130
Summa eget kapital 3 877
Avsättningar 381
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 443
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 701


Ytterligare information

Coop Sveriges årsrapport med hållbarhetsredovisning finns att läsa och ladda ned på www.coop.se/finansiellinformation

Pressbild på Sonat Burman-Olsson, vd och koncernchef Coop Sverige finns att ladda ned i pressrummet på www.coop.se

Olle Axelsson, Kommunikationsdirektör Coop Sverige AB, 070-820 90 00