Oro hos Konsum Värmlands VD Leif Olsson trots ett förbättrat halvårsreslutat; Negativ befolkningsutveckling innebär färre kunder.

Förutsättningarna för lokalt ägande fortsätter att minska. Alldeles för många företag flyttar både huvudkontor och tillverkning från länet vilket innebär att arbetstillfällen försvinner, befolkningsminskningen fortsätter, glesbygden utarmas och framtidstron urholkas. Denna trend måste brytas, dundrar Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Bakgrunden till Leif Olssons oro är att Värmlands negativa befolkningsutveckling fortsätter. Orsaken är, enligt Leif Olsson, en negativ spiral som har sin bakgrund i att allt fler företag flyttar huvudkontor och tillverkning till större städer inom och utom landet. Som exempel nämns Ericsson, Milko, Scan och olika företag inom detaljhandels- och IT-sektorn.

Det är en utveckling som inte bara spänner över detaljhandeln och livsmedelsindustrin. Mönstret återspeglas inom de flesta verksamhetsgrenar. Om inte trenden bryts kommer Värmland att drabbas hårt. Därför ska vi i Konsum Värmland dra vårt strå till stacken, menar Leif Olsson.

Fortsätter att investera i Värmland

Trots oron fortsätter Konsum Värmland skörda framgångar. Den totala omsättningen per den 30 juni i år uppgick till 1,5 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt 91 Mkr eller 6,5 % jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21 Mkr. Motsvarande reslutat för helåret 2001 uppgick till 38 Mkr.

Resultatförbättringen innebär att vi kan fortsätta den offensiva investeringstakten. Inom en treårsperiod räknar vi med att investeringsnivån uppgår till drygt 385 Mkr. Och varenda krona stannar i Värmland.

Förnyade butiker och bankverksamhet

Bergviksprojektet i Karlstad är en av de stora investeringsposterna som beräknas stå klart under 2003. Förutom detta har man under året byggt om butikerna i Vålberg, Storfors, Sysslebäck och Skived. Inom de närmaste veckorna öppnas en helt ny stormarknad i Kristinehamn och man startar upp omställningsarbeten vid Konsum Molkom. Utöver detta räknar man med att ställa om ytterligare ett 10-tal butiker runt om i länet. Dessutom utvecklas och förnyas tekniken vid samtliga kassor vid Obs! Bergvik, konsumbutikerna och Pekås för att, i samarbete med Coop Bank, lansera bankverksamhet under hösten.

  • Att kunna erbjuda enklare banktjänster ser vi som en möjlighet att utveckla medlemskapet ytterligare. Under hösten räknar vi därför med att påbörja lanseringen av bankverksamhet i samarbete med Coop Bank.
  • Visst är det en ekonomisk risk med att investera så mycket pengar i ett län som hela tiden tappar innevånare. Men vi tror på Värmland och samtliga investeringar har föregåtts av noggranna utredningar.

Prisdebatten i fokus

Under året har matprisdebatten hamnat alltmer i fokus. Jämförelser har gjorts där det framgått att den svenska maten är dyrare jämfört med vissa övriga europeiska länder. För att få ned inköpspriserna har också många detaljhandelsaktörer slutit sig samman över landsgränserna. Några exempel på detta är Axfood samt ICA som samarbetar med holländska Ahold. Dessutom planerar fler europeiska detaljhandelsjättar att etablera sig i landet. Resultatet av denna globalisering är att många lokala livsmedelsindustrier har fått allt svårare att överleva. Även konsumentkooperationen har inlett ett omfattande samarbete i Coop Norden.

  • Även om vi med intresse följer utvecklingen inom Coop Norden har vi bestämt oss för att fortsätta arbeta som ett lokalt företag som står på egna ben. Vi kommer därför att göra en ordentlig reklamkampanj för vårt eget värmländska varumärke “Nästgårds” under hösten.
  • Vi är också övertygade om att vi kan konkurrera på prissidan med bibehållen ägandeform. Några bevis på detta är försäljningsutvecklingen inom våra konsumbutiker, Obs! och inte minst vårt dotterföretag Pekås som verkar inom lågprissektorn. Dessutom förbereder vi omfattande prissänkningar på livsmedel som möjliggjorts genom rationaliseringar och effektivitetssamordningar.

Fortsatt kostnadsjakt

Leif Olsson påpekar också att effektiviseringarna kommer att fortsätta. Det kommer dels att ske via samordningseffekter som tidigare investeringar medgivit, men det kan innebära att någon av de mindre konsumbutikerna kan slås ut.

  • Innan någon konsumbutik läggs ned har vi en omfattande dialog med personalen och medlemmarna. Toleransnivån för förluster är också större för butiker som ligger i glesbygd.

Rekordartad medlemsökning

Efter de senare årens rekordtillströmning har medlemsökningen fortsatt. Inte mindre än 4 800 personer har anmält medlemskap under det första halvåret. Detta att jämföra med 3 800 nya medlemmar under hela 2001.

  • Jag ska villigt erkänna att jag var oroad för medlemutvecklingen med tanke på att vi inte fördelade förra årets överskott i form av återbäring. Det är därför glädjande med den fantastiska utvecklingen under det första halvåret. Detta tolkar jag som att vi är på rätt väg med vår lokala förankring i kombination av butiksförnyelsen. Men vi ser det också som ett tecken på premieprogrammets attraktivitet.

Förändringsarbetet går vidare när styrelsen söker ny VD

Med anledning av att Leif Olsson blir 60 år har han för av sikt att gå i pension i samband med nästa års föreningsstämma i maj. Redan när han tillträdde tjänsten som VD för tio år sedan hade han bestämt sig för att sluta i samband med föreningsstämman 2003.

  • På ett tidigt stadium i min karriär hade jag satt upp som mål att dra mig tillbaka vid 60. Visst är det svårt att förstå att jag snart är där. Men det är något jag inte har tid att tänka på just nu med tanke på allt som ligger framför oss.

Rekryteringsprocessen

Styrelsen kommer att annonsera ut tjänsten i dags- och fackpress under de närmaste veckorna. Dessförinnan kommer tjänsten också att annonseras i föreningens interna kanaler. Ett arbete som beräknar ta resten av 2002 i anspråk.

  • Det är ett oerhört ansvarsfullt och viktigt uppdrag styrelsen har att rekrytera en ny VD till Konsum Värmland, säger styrelsens ordförande George Axelsson.
  • Det är dock viktigt att understryka att arbetet med utvecklings- och framtidsfrågor går vidare i oförminskad fart under Leif Olssons ledning. Detta är viktigt med tanke på den offensiva och expansiva fas föreningen befinner sig i, avslutar George Axelsson.

För ytterligare information kontakta, VD Leif Olsson tfn 054- 220100 eller informationschef Klas Olsson 054- 220102 eller 070-6017152. E-post;info@konsumvarmland.se

VD Leif Olsson tfn 054- 220100 eller informationschef Klas Olsson 054- 220102 eller 070-6017152. E-post; info@konsumvarmland.se

Pressinformation har delgetts; VF, NWT, Radio Värmland, Värmlandsnytt och TV 4 Värmland

VF, NWT, Radio Värmland, Värmlandsnytt och TV 4 Värmland