KF-koncernens bokslut 2007: Ökad försäljning och fortsatt starkt resultat

– KF-koncernen kan för femte året i rad visa upp en stark finansiell ställning och goda resultat. Flertalet affärsverksamheter utvecklades väl och stärkte dessutom sina marknadspositioner under året. KF står därmed väl rustat inför kommande behov av ökad kraftsamling inom detaljhandeln och kärnverksamheten dagligvaruhandeln, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i KF.

År 2007 blev den stora omdaningens år för KF och den övriga konsumentkooperationen. Coop Norden, som ägdes av konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och Norge, omvandlades till en renodlad inköpsverksamhet, Coop Trading, ägd till lika delar av de tre organisationerna.

Som en följd av förändringen av Coop Norden återtog KF den 31 december Coop Sverige som ett helägt dotterföretag, konsoliderat i KF-koncernen. Därmed har KF ansvaret för en detaljhandelsverksamhet med en årlig omsättning på cirka 30 miljarder kronor och drygt 9 500 medarbetare.

• KF-koncernens nettoomsättning uppgick till 26 208 Mkr (24 434). Därav svarade dotterbolagen för 4 106 Mkr (3 637), vilket innebär en ökning med 13 procent. Samtliga dotterbolag ökade sin försäljning. Av koncernens totala nettoomsättning utgjorde 22 102 Mkr (20 797) i huvudsak samhandel med konsumentföreningarna och deras medlemmar.
• Rörelseresultat uppgick till 357 Mkr mot 469 Mkr året dessförinnan. Resultatet efter finansiella poster blev 476 Mkr, jämfört med 701 Mkr år 2006. Förändringen beror främst på effekterna av omvandlingen av Coop Norden samt på att KF Fastigheter under 2006 visade omfattande reavinster till följd av fastighetsförsäljningar på Kvarnholmen i Nacka. Samtidigt påverkades utfallet för 2007 positivt av en resultatförbättring på 60 Mkr i dotterbolaget PAN Vision. • Coop Sveriges rörelseresultat var i stort sett noll, -6Mkr (-201).
• Premiecheckar med ett sammanlagt inlösenvärde av 465 Mkr i rabatter gick tillbaka till medlemmar, som under året gjort inköp med Coop MedMera-kortet.

Coop Sverige har förbättrat sin ekonomi påtagligt. Exklusive extraordinära åtgärder och strukturkostnader har rörelseresultatet förbättrats med en miljard kronor de tre senaste åren. Etableringar av nya butiker och moderniseringar av befintliga enheter genomförs i en omfattning som inte skett på decennier.

En kraftsamling, genom det gemensamt ägda varuförsörjningsbolaget Cilab och en bred uppslutning kring varumärket Coop, började ge effekter under 2007. Samtliga kedjor visade betydande förbättringar. Särskilt värda att notera var framgångarna i Coop Konsum och Coop Nära.

Som ett komplement till butikerna i Coop-kedjan förvärvade KF under 2007 den framgångsrika dagligvarubutiken Daglivs, en av Stockholms största butiker i innerstadsläge. Förvärvet är i linje med KFs ambition att växa, framförallt i Stockholmsområdet. Även majoritetsägandet i miljöteknikföretaget Läckeby Water Group ska ses som ett uttryck för KFs planer att expandera på områden som uppfyller KFs mål, strategier och viljeinriktning.

Bland övriga verksamheter kan nämnas KF Fastigheter, som fortsatte att uppvisa en stabil och positiv utveckling med ett driftsresultat på 205 Mkr, vilket var i linje med utfallet 2006. PAN Vision lyckades vända sin tidigare förlust till en vinst på 22 Mkr, en resultatförbättring med 60 Mkr. Norstedts Förlagsgrupp hade en mycket positiv försäljningsutveckling, bland annat tack vare Stieg Larsson-trilogins stora framgångar.

Antalet medlemmar fortsatte att öka i konsumentkooperationen och det gjorde också antalet premiecheckar via medlemskortet Coop MedMera. Över sju miljoner premiecheckar med inlösenvärde i rabatter på 465 miljoner kronor gick tillbaka till medlemmarna. Kreditmarknadsbolaget MedMera uppgraderades under 2007 till bankrörelse och bytte därmed namn till MedMera Bank. Coop MedMera VISA var en i raden av framgångsrika produktlanseringar. Över 30 000 medlemmar ansökte om det nya kortet.

Detaljhandeln kommer att vara kärnan i KFs verksamhet framöver. En tempoökning kommer att ske inom Coop Sverige under 2008 i arbetet med att skapa lönsamhet i nivå med marknaden. Varumärket Coop ska vara bärare av en detaljhandelsverksamhet, som står för långsiktighet och hållbar utveckling.

För ytterligare information var vänlig kontakta: Lars Idermark, vd och koncernchef, +468-743 2670, lars.idermark@kf.se Gunilla Dahlqvist, presschef, +468-743 2660, 046707 940 940, gunilla.dahlqvist@kf.se www.kf.se

Kooperativa Förbundet (KF) är förbund för Sveriges 51 konsumentföreningar med drygt 3 miljoner medlemmar. KF är även en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. I koncernen ingår, förutom dagligvaruverksamheten som drivs av dotterbolagen Coop Sverige och Daglivs, dotterföretagen KF Fastigheter, MedMera Bank, Akademibokhandeln, Bokus, Norstedts Förlagsgrupp, PAN Vision, Tidningen Vi, KF Gymnasiet och Vår Gård Saltsjöbaden. Dessutom ingår KF Sparkassa och miljöteknikföretaget Läckeby Water Group samt ett antal interna affärsstödjande funktioner för förvaltning av finansiella tillgångar och revision samt ett antal andra tjänster.

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Ny testvinst för Coop bearnaise

  Ny testvinst för Coop bearnaise

  År efter år fortsätter Coops bearnaisesås att imponera på landets smakpaneler. Nu även i Testfaktas oberoende laboratorietest.
  Read more