Investering för 12,5 miljoner kronor Värmlands Chark AB koncentrerar produktionen till Karlstad

Värmlands Chark AB är ett helägt dotterföretag till Konsum Värmland med produktion i både Karlstad och i Kil. Nu investerar man i tillverkningslokalerna i Karlstad för cirka 12,5 Mkr. Om- och tillbyggnad i kombination med ett bättre nyttjande av de befintliga ytorna innebär utökade resurser för att öka tillverkningskapaciteten ytterligare. I samband med ombyggnaden koncentreras tillverkningen till Karlstad och man lämnar därmed lokalerna i Kil.

Konsumentkooperationen har bedrivit charktillverkning i Karlstad ända sedan 1928. Genom åren har charkproduktionen utvecklats och förnyats, och sedan många år ligger huvuddelen av produktionen vid Orrholmen i Karlstad. De senaste årens alltmer ökande intresse för lokalt producerade produkter föranledde en viss trångboddhet, och 2007 flyttades delar av produktionen till nedlagda Scans lokaler i Kil. I samband med dagens investeringar på Värmlands Chark AB, lämnar man alltså de av Kils kommun hyrda lokalerna, och koncentrerar verksamheten till Orrholmen i Karlstad. En viss övertalighet bland de anställda kan bli konsekvensen. MBL-förhandlingar har inletts med de fackliga parterna.

– Tack vare etableringen i Kil kunde vi snabbt öka våra tillverkningsvolymer för att klara en ökande efterfrågan. Nu har vi haft tid på oss att ställa om produktionen i Karlstad, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

– Med förändringen kan vi fortsätta att öka våra volymer samtidigt som vi blir mer effektiva och rationella utan att göra avkall vare sig på kvalitén eller hantverkskunnandet. I dagsläget vet vi inte hur många av de anställda som kommer att beröras. Men innan överflyttningen beräknas vara klar, fram till det första kvartalet 2012, har vi som ambition att lösa det hela på bästa sätt för så många som möjligt.

Vidareutveckling av sortimentet

Sedan Värmlands Chark, som idag sysselsätter cirka 190 personer, blev ett helägt dotterföretag till Konsum Värmland vid årsskiftet 2010/2011, har det skett en hel del förändringar. Nya förpackningar och en helt ny profil är bara några exempel. Samtidigt har man också lanserat ett antal produkter som också rönt uppskattning även utanför landskapets gränser.

– Vi värnar verkligen om det enorma kunnande som finns, och som alltid har funnits, här på Värmlandschark, säger VD Jesper Gunnarsson Berg. Nya och fräscha lokaler kommer att ge oss ännu större möjligheter att vidareutveckla sortimentet och öka försäljningen ytterligare. En ökad försäljning är det viktigaste instrumentet för att säkerställa arbetstillfällen för så många medarbetare som möjligt.

Ombyggnadsarbetet i Karlstad kommer att inledas under sommaren, och tillverkningen i Kil beräknas att vara helt överflyttad till Karlstad någon gång vid det första kvartalet 2012.

 

Fakta Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se Värmlandschark AB;
www.varmlandschark.se  

För ytterligare information, kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102