Fortsatt negativt resultat för Konsum Värmland; Avvecklingar och framtidssatsningar

För tredje året i rad redovisar Konsum Värmland ett negativt rörelseresultat. Anledningen är främst en ökad konkurrens som, i kombination med en sviktande gränshandel, inneburit en minskad försäljning.  Nu väntas tuffa beslut där butiksnedläggningar, avvecklingar och uppsägningar kan bli aktuella. Men i styrelsens framtidsplan finns det också offensiva framtidssatsningar för att öka butikernas attraktionskraft samtidigt som nyetableringar kommer att genomföras. Dessutom inleds sökandet efter ett helt nytt geografiskt läge för att utveckla den egna livsmedelsproduktionen.

– Konsum Värmland är i ett mycket allvarligt läge då vi har tappat både resultat, försäljning och förtroende under förra året, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander utan omsvep. Tillsammans med ledningen har jag därför lagt fast en framtidsplan som kommer att kräva en hel del tuffa beslut, samtidigt som vi också måste bli bättre på att ta hand om våra butiker och våra medarbetare.

Sviktande försäljning – bibehållen stark position

Koncernens totala omsättning från livsmedelsindustri, grossistverksamhet och butikerna uppgick till 3,9 miljarder kronor inklusive moms, vilket är en minskning med 200 Mkr eller    – 4,9 %. Den totala marknadsandelen är fortfarande relativt hög 48,8 % (51,8) vilket, trots minskningen, fortfarande är en av landets högsta. Under året tillkom 3 170 nya medlemmar, vilket innebär att medlemsantalet uppgick till 152 148 vid årsskiftet 2014/15.

– Gränshandeln har inte haft samma positiva försäljningsutveckling som tidigare. Men framförallt har Värmland inte någon direkt befolkningstillväxt samtidigt som fler och fler konkurrenter etableras på de större platserna i Värmland. Konsekvensen blir att de mindre orterna tappar i attraktionskraft, och det har påverkat vår försäljning negativt.

Händelserikt år – på gott och ont

Under 2014 genomfördes också ett antal offensiva framtidssatsningar. Bland annat genomfördes en omställning vid Coop Forum i Kristinehamn, dotterföretaget Pekås öppnade en helt ny butik i Karlskoga, på Coop Konsum Norrstrand i Karlstad genomfördes en efterlängtad ombyggnad och man inledde en av föreningens största satsningar någonsin vid Coop Forum Bergvik. Efter många år av ekonomiska förluster stängdes Coop Nära i Edsvalla och Supermarket i Charlottenberg. Den totala investeringen i mark, byggnader och inventarier uppgick under 2014 till 45 Mkr (56). Under uppmärksammade former lämnade också den tidigare VDn och styrelsen Konsum Värmland under hösten med anledning av odokumenterade ersättningar till den förre VDn. Som tidigare kommunicerats träffades en uppgörelse i december 2014 mellan parterna som, efter utredning av revisionsbolag och jurister, innebär en minskad kostnad för Konsum Värmland med 1,7 Mkr som avser de mellanhavanden som föranlett oklarheter mellan åren 2013-2014. Uppgörelsen kommer att presenteras i detalj för föreningsstämman. Med anledning av att ansvarsfrågan i skrivande stund ännu inte är fastställd, kommer revisionsberättelsen att vara klar och offentliggöras inom kort. Dock senast två veckor före föreningsstämman som hålls den 8 april.

– Det är naturligtvis beklagligt att förra årets händelser har komplicerat revisionsarbetet. Detta påverkar inte den nya styrelsens arbete för 2015 och framåt. Det är viktigt för oss att vi nu kan ägna full kraft åt de förändringar som måste ske för att stärka Konsum Värmlands roll och varumärke.

Negativt rörelseresultat

Resultatet efter skatt i koncernen uppgår till – 50 Mkr (-31), rörelseresultatet i koncernen uppgick till – 60,2 Mkr (-26,7) och i moderföreningen till – 48,5 Mkr (-37,5).  Trots de senaste årens förluster och tunga investeringar kan Konsum Värmland uppvisa en fortsatt god soliditet, som uppgick till 36,4 % (38,5) och det egna kapitalet i koncernen uppgår till 460 Mkr, och till 558 Mkr i moderbolaget.

– Även om vi har ett starkt eget kapital är det fullständigt ohållbart och oacceptabelt att rörelseresultatet är negativt. Det är absolut nödvändigt att utvecklingen ska vändas inom de närmaste åren, och då kommer det tyvärr att krävas en del tuffa beslut där konsekvenserna kan komma att bli avvecklingar.

Styrelsens framtidsplan

Nu har ledningen inom Konsum Värmland lagt en tydlig och konkret plan för att få siffrorna att peka uppåt igen. Samtliga administrativa kostnader kommer att ses över och man kommer att ringa in ett antal butiker som drivits med underskott under flera år.

– Vissa administrativa funktioner måste förenklas och anpassas. Vi kan heller inte driva alltför många butiker med förlust i hur många år som helst. Redan under årets stämmor kommer vi att inleda en dialog med medarbetare, förtroendevalda och medlemmar på vissa butiker för att se om utvecklingen kan vändas.

Man kommer också att inleda en dialog med kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen för att undersöka möjligheten till ett utökat samarbete för att underlätta för butiker i glesbygd.

– Vi är idag den största enskilda aktören som driver butiker i Värmlands glesbygd. För oss är det viktigt att hela Värmland ska leva, men samtidigt kan vi inte ensam ta på oss hela det ekonomiska ansvaret.

Fortsatt orubblig framtidstro

Även om föreningen lämnat några tuffa år bakom sig har man en mycket stark framtidstro. Under det kommande året kommer man att påbörja omställningar av Coop Extra Hammarö, Palmviken i Arvika, Coop Extra i Kil, Coop Konsum Storängen och Frödinghallen i Karlskoga. Arbetet med storsatsningen på Bergvik köpcenter fortsätter för att bli klart under 2016. Planerna fortskrider också som planerat angående nya lägen i Välsviken och vid kvarteret Fanfaren och man går vidare med arbetet med en ny typ av marknadsplats med saluhallskänsla i centrala Karlstad.

– Bergvik köpcenter är en av våra största enskilda satsningar någonsin, och ombyggnaden går helt enligt planerna. Samtidigt börjar planerna att ta form för att skapa en helt ny typ av marknadsplats med saluhallskänsla i centrala Karlstad, och vi är övertygade om att även den satsningen kommer att tillföra handeln och den lokala produktionen helt nya dimensioner. Och det är viktigt för oss att vi hittar nya lägen i Karlstad där tillväxten finns.

Lokal produktion är en viktig del i profilen

Sedan 1958 har Konsum Värmland drivit en komplett livsmedelsindustri på Orrholmen i Karlstad. På området finns både charkfabrik, bageri, lager, transportcentral och färskvarucentral. Området, som i dagligt tal kallas för DC, har varit en av anledningarna till att man kunnat erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av lokalt producerade varor, och haft avgörande betydelse för föreningens framgångar genom åren. Anläggningen är gammal och vissa lokaler i behov av stora investeringar, samtidigt som området blivit kringbyggt och marken alltmer attraktiv för boende. Därför är man idag beredd att titta på alternativa lägen för den lokala produktionen.

– När DC öppnades för snart 60 år sedan låg det i utkanten av Karlstad. Idag ligger det centralt på ett attraktivt område alldeles intill Mariebergsviken. Av den anledningen har vi börjat undersöka alternativa lägen som bättre lämpar sig för verksamheten. Även detta är viktigt för Konsum Värmland, då vi verkligen tror på en lokal produktion även i framtiden.

– Vi har lämnat ett tufft år bakom oss, och vi arbetar fortfarande i uppförsbacke. Men nu blickar vi framåt och tar tag i den framtidsplan som styrelsen lagt fast.  Vi har alla förutsättningar att lyckas med kunniga medarbetare och förtroendevalda, engagerade medlemmar och ett starkt varumärke, avslutar Tomas Sjölander.

 

Övriga fakta;

Dialog kommer att inledas med medlemmar, medarbetare, förtroendevalda och kommuner på följande butiker; Coop Konsum Lesjöfors, Coop Nära Skillingsfors, Coop Konsum Skogsgatan i Kristinehamn, Coop Nära Stöllet, Coop Konsum Skrantahallen i Karlskoga, Coop Nära Bråten i Karlskoga, Coop Extra Degerfors, Coop Konsum Deje, Coop Nära Vikene, Coop Nära Sunnemo och Coop Nära Nykroppa.

 

För ytterligare fakta samt 2014 års verksamhetsberättelse (exkl. revisionsrapport), se gärna; www.konsumvarmland.se

 

För ytterligare information; VD Tomas Sjölander, tfn; 070-315 41 75 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 070-601 71 52.

Eventuella frågor om revisionsrapporten; auktoriserad revisor Mattias Eriksson, KPMG AB, tfn: 054-14 48 22