Förslag från Konsum Värmlands styrelse om 11 hotade butiker; Landsbygdsbutikerna räddas – fyra tätortsbutiker läggs ned

  • Förslag från Konsum Värmlands styrelse om 11 hotade butiker;

Landsbygdsbutikerna räddas – fyra tätortsbutiker läggs ned

I våras aviserade Konsum Värmland att elva butiker hotas av nedläggning. Efter ett antal medlems- och personalmöten har styrelsen gett förslag att samtliga landsbygdsbutiker ska räddas och att fyra tätortsbutiker ska läggas ned. Det slutliga beslutet ska tas av förvaltningsrådet den 21 oktober, men innan dess ska förslaget diskuteras på medlemsmöten på respektive ort.

Det var när Konsum Värmland presenterade ett negativt rörelseresultat på hela 60 Mkr för 2014, som man aviserade att 11 butiker var nedläggningshotade. Sedan dess har man träffat medlemmarna på samtliga platser, och på vissa håll har kritiken, men också engagemanget, från medlemmarna varit mycket stort för att rädda sin egen butik.

  • Förlusten på de elva butikerna har accelererat under de senaste fem åren, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Ända sedan i våras har vi haft både konstruktiva och engagerande möten med medlemmarna på respektive ort. Det har också gett en ökad köptrohet, framförallt i de butiker som ligger på landsorten. Något som är huvudanledningen till det förslag styrelsen lagt till förvaltningsrådet.

Sju butiker räddas

Det är butikerna i Vikene, Stöllet, Skillingmark, Nykroppa, Sunnemo, Lesjöfors och Bråten i Karlskoga som föreslås räddas från nedläggning. Huvudanledningen är ett engagemang från medlemmarna på orten som medfört att försäljningssiffrorna inte längre pekar nedåt. I fem av de sju platserna är man också ensamma kvar på orten.

  • Vi är idag den största enskilda aktören som driver handel i Värmlands landsbygd. En nedläggning skulle få mycket stora konsekvenser på dessa orter, därför vill vi prioritera verksamheten så länge det överhuvudtaget är ekonomiskt försvarbart. Nu får vi hoppas att köptroheten håller i sig och ökar ytterligare. Ingen butik kan på sikt överleva utan kunder, menar Tomas Sjölander.

Nedläggning av tätortsbutiker

De butiker som föreslås nedläggning är Coop Extra i Degerfors, Coop Konsum Skogsgatan i Kristinehamn, Coop Konsum Deje och Coop Konsum Skrantahallen i Karlskoga. Huvudanledningen är att förlusterna för de fyra butikerna har ökat under de senaste åren för att sammanlagt uppgå till – 7,3 Mkr för helåret 2014. En negativ utveckling som även fortsatte under 2015.

  • Här har vi inte fått det gensvar från medlemmarna som vi önskade när vi presenterade nedläggningshotet i våras. En nedläggning i tätorten får heller inte lika stora konsekvenser för våra kunder som en nedläggning i landsorten ger. Men samtidigt är vi medvetna om att det får negativa konsekvenser främst bland våra äldre medlemmar och inte minst för vår personal.

De fyra butikerna har idag cirka 30 anställda. Hur många som eventuellt berörs kommer att fastställas i samband med fackliga förhandlingar som inleds efter förvaltningsrådets beslut den 21 oktober.

 

Övriga fakta;

Öppna medlemsmöten kommer att hållas under vecka 38 enligt följande;

Coop Konsum Skogsgatan 14/9 kl 18 00, Kristinehamns CC

Coop Extra Degerfors 14/9 kl 18 00, Folkets Hus

Coop Konsum Skranta, Ksga 14/9 kl 18 00, Skrantaskolan

Coop Konsum Deje 15/9 kl 18 00, Folkets Hus

Coop Konsum Lesjöfors 15/9 kl 18 00, Bruksmuséet

Coop Nära Vikene 16/9 kl 18 00, Hembygdsgården

Coop Nära Stöllet 16/9 kl 19 00, Församlingshemmet

Coop Nära Skillingmark 17/9 kl 19 00, Bygdegården

Coop Nära Nykroppa 17/9, kl 18 00, Folkets Hus

Coop Nära Sunnemo 17/9, kl 19 30, Folkets Hus

Coop Nära Bråten, Ksga 17/9, kl 18 00, Österledskyrkan

 

Medverkar gör tjänstemän från Konsum Värmlands ledningsgrupp, och i vissa fall från styrelsen.

För ytterligare fakta; se gärna www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02