Coop Sverige levererar en kraftig vinstökning 2016

Coop Sverige levererar en kraftig vinstökning 2016

– Det känns väldigt glädjande att vi nu för andra året i rad levererar ett mycket starkt resultat och en kraftig ökning av vår vinst. Vårt hårda arbete med att ställa om Coop Sverige har betalat sig. Jag vågar påstå att vi aldrig har varit i bättre form, säger Sonat Burman-Olsson, VD och koncernchef Coop Sverige.

– Vinstökningen om 42 procent bygger på att vi vässat vårt butikskoncept och vårt kunderbjudande och stärkt våra butiksmarginaler. Detta har skett ute i de 241 butiker Coop Sverige driver. Genom förbättringar och effektiviseringar har vi dessutom skapat stora värden för konsumentföreningarna som driver de övriga 414 butikerna runt om i landet, säger Sonat Burman-Olsson.

ÅRET I KORTHET:

 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 236 mkr (166 mkr pro forma 2015), en ökning med 70 mkr eller 42,2%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 172 mkr (40 mkr pro forma 2015).
 • Därutöver skapades värden för drygt 200 mkr till de fristående konsument-föreningarna genom bland annat effektiviseringar inom inköp, kategori och logistik.
 • 53 butiker ställdes om till eller öppnades i någon av de tre nya formaten Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Våra omställda butiker visar en signifikant ökad försäljning.
 • Onlineförsäljningen växte med 51% mot föregående år under 2016. Marknaden växte med 30%. Under 2016 fattade styrelsen beslut om investering i vår onlineverksamhet och i en ny Dark Store i Kungens Kurva utanför Stockholm, vilket möjliggör ökad tillväxt inom vårt digitala erbjudande.
 • Butiksförsäljningen uppgick till 16 411 mkr (17 126 mkr pro forma 2015), en minskning med 4,2 procent. Minskningen beror till del på stängda butiker inom Coop Butiker & Stormarknader. Utöver detta påverkas försäljningen av det avvecklade byggsortimentet, reducerat Nonfood-sortiment och reducerade överytor. Butiksförsäljningen är även påverkad av omställningsperioderna till de nya butiksformaten, i enlighet med strategin.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 690 mkr (209).
 • Årets resultat uppgick till 344 mkr (66 mkr proforma).

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR:

Vi har aldrig varit i bättre form

Det gångna året är ett kvitto på att vår nya strategi har gjort Coop Sverige starkare och mer lönsamt. Under 2014 lanserades Vår Plan – ett omfattande strategiarbete för de tre åren mellan 2015 och 2017. Styrkan i strategin är att den omfattar all vår verksamhet och vi har genomfört en stor mängd aktiviteter för att effektivisera verksamheten och förändra uppfattningen om Coop. Vi är mycket stolta över att vi levererat före plan och överträffat våra förväntningar på flera av våra mål. Under de senaste åren har vi skapat värden för cirka 1,5 miljarder kronor till hela Coop-systemet.

Vår plan fungerar

Målet var att göra Coop Sverige till ett lönsamt företag och det var mycket tillfredsställande att vi redan 2015, två år före planens slutdatum och efter många år av förluster, kunde göra en historisk vändning och redovisa vinst. En vinst som vi följer upp under 2016 med ännu bättre lönsamhet. Vi stärks också av att responsen från våra kunder är mycket god, både för vårt nya kunderbjudande och nya butiksformat, där våra omställda butiker visar en signifikant ökad försäljning.

Vi är mer effektiva

Coop Sveriges affärsmodell innebär att resultatet huvudsakligen kommer från de egenägda butikerna (241 av Coops totalt 655 butiker) och från effektivitet i de gemensamma funktioner som sköts av Coop Sverige, vilket skiljer sig från konkurrenterna. Omsättningen omfattar däremot såväl egenägda butiker som partihandel gentemot de fristående konsument­föreningarnas butiker.

Det är viktigt att framhålla att de effektiviseringar vi genomför i det centrala systemet även kommer de fristående föreningarna till godo. Bara under 2016 har vi skapat värdeökningar i storleksordningen dryga 200 miljoner kronor till de fristående konsumentföreningarna. Dessa värdeökningar syns inte i Coop Sveriges resultat.

Våra aktiviteter ger resultat

Under året har vi ökat resultatet före jämförelsestörande poster med 42 procent från 166 miljoner kronor till 236 miljoner kronor. Den lönsamhet vi skapat kommer tack vare ett hårt och dedikerat arbete. Sedan lanseringen av Vår Plan har vi genomfört ett flertal aktiviteter: vi har rullat ut våra nya butiksformat, arbetat fokuserat med effektiv butiksdrift, genomfört investeringar i onlineverksamheten och laddat vårt varumärke med positiva värden för framtiden. Satsningarna ger resultat vilket märks genom den ökade lönsamheten och de utmärkelser vi fått för vårt hållbarhetsarbete och våra reklamkampanjer.

Vi ser en något lägre omsättning, och denna minskning är till stor del en följd av de strategiska beslut vi tagit om stängningar, ytminskningar, förändringar i sortiment och omställning till nya butiksformat. Samtidigt kan vi se att våra omställda butiker visar signifikant tillväxt – vilket sporrar oss att hålla en fortsatt hög takt i omställningsarbetet. Butiker som fungerar väl och inspirerar kunderna med ett bättre kunderbjudande är en viktig grund till framgång. Vi har också förbättrat marginalen i våra butiker avsevärt.

Våra kunder träffar oss inte bara i våra fysiska butiker. Som omnikanalsaktör är vi beredda att möta våra kunder på de sätt och vid den tid som passar dem. Inom onlineverksamheten har vi under året sett en försäljningsökning med över 50 procent och det är en viktig tillväxtmotor för framtiden.

Parallellt med alla aktiviteter som märks ute i butik och bland kunderna har vi också arbetat med att förändra vår kultur mot att ännu tydligare fokusera på kund och att bygga ett Coop där medarbetarna känner delaktighet, stolthet och engagemang. Att arbetet ger effekt ser vi bland annat på den medarbetarundersökning som vi genomförde förra året – vi gjorde en kraftig positiv förflyttning mot 2014, då vi genomförde undersökningen för första gången.

Förändring som skapar eko i branschen

Vi som arbetar i Coop Sverige är alla delaktiga i ett av de största turn-around-casen i Sverige just nu. De resultat vi skapar tillsammans ger eko i hela branschen och vi får ofta kommentarer om hur snabbt vi vänt verksamheten. Sedan lanseringen av Vår Plan kan vi i våra kundundersökningar tydligt se att även varumärket har stärkts. Eftersom arbetet omfattar alla delar i företaget så engageras alla medarbetare och det är tillsammans som vi har kraften att förflytta och stärka varumärket. Med det engagemang, den stolthet och det självförtroende som nu blir allt mer påtagligt i organisationen fortsätter vi att röra oss framåt, tillsammans.

Vi fortsätter mot nästa nivå

Nu är vi inne i det sista året för Vår Plan. Vi har en ambitiös målsättning och stärks av att vi lyckats leverera över förväntan. Målet är i sikte och vi driver arbetet framåt med full styrka. Vi fortsätter att investera i våra butiker för att stå väl positionerade inför framtiden. Vi har spetsat till vårt kundlöfte – att leverera prisvärd, hållbar matglädje. Vårt finansiella resultat och våra stabila finanser tillsammans med kraften och kompentensen i vår organisation gör att jag med stolthet vågar säga att vi aldrig varit i bättre form!

Sonat Burman-Olsson
VD och Koncernchef Coop Sverige

Fakta om Coop:
Totalt i Sverige finns 655 Coop-butiker och den totala omsättningen för hela Coop är cirka 39 miljarder medan Coop Sverige-koncernen omsätter drygt 31 miljarder kronor. Coop Sverige-koncernen driver 241 Coop-butiker som genererar bolagets intäkter, övriga 414 Coop-butiker drivs av 31 konsumentföreningar. Därutöver genereras Coop Sveriges omsättning av intäkter från grossistverksamhet och övrig försäljning. Detta press­meddelande och bilagda finansiella rapport omfattar endast Coop Sverige-koncernen.

Ytterligare information
Coop pressjour, tel. 010-743 13 13

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Miljöpris till Coops satsning på fossilfria transporter

  Miljöpris till Coops satsning på fossilfria transporter

  Eskilstuna kommun delar årligen ut ett miljöpris för att uppmuntra till insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen. Årets miljöpris tilldelas Coop för dess nya varuterminal som ligger i Eskilstuna och Coops satsningar på transporter på tåg. Priset delades ut i samband med Världsmiljödagen.   
  Read more