Coop Sverige gör historisk vändning 2015

Coop Sverige gör historisk vändning 2015

– utöver vinstökningen genereras även värde på drygt 400 miljoner till landets konsument­föreningar

– Det är en historisk prestation att vi redan efter ett år lyckats vända Coop till vinst. Det visar att det strategiska helhetsgrepp vi tagit om hela vår verksamhet ger kraftfulla resultat och vi ligger till och med före planen i många delar, säger Sonat Burman-Olsson, VD och koncernchef Coop Sverige.

– Det är också glädjande att vi, utöver vårt resultat, genom vårt arbete har skapat stora värden till konsumentföreningarna runt om i landet, som ju driver majoriteten av butikerna, säger Sonat Burman-Olsson.

ÅRET I KORTHET

 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 158 mkr (-104 mkr pro forma 2014), en förbättring med 262 mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 140 mkr (-306 mkr), en förbättring med 446 mkr
 • Därutöver skapades värden för drygt 400 mkr till de fristående konsument-föreningarna genom bland annat effektiviseringar inom inköp, kategori och logistik
 • Totalt avyttrades 79 butiker till fristående konsumentföreningar. 8 butiker stängdes och 2 butiker nyöppnades.
 • Coop genomförde en historisk prissänkning på tusentals varor och lanserade tre nya butiksformat – Stora Coop, Coop och Lilla Coop
 • Coop Sveriges butiksförsäljning uppgick till 17 265 mkr (17 876, pf), en minskning med 3,4 procent. Försäljningsminskningen är till stora delar en konsekvens av stängda butiker, prissänkning, omställning av referensbutiker samt beslut att minska sortimentet inom Nonfood och avveckling av Bygg
 • Coop Sveriges grossist- och övrig försäljning uppgick till 14 980 mkr (14 705, pf), en ökning med 1,9 procent
 • Årets resultat uppgick till 167 mkr (-49 mkr)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Lönsamhet tidigare än planerat

Vårt förbättrade resultat är en effekt av alla de initiativ vi hittills genomfört inom ramen för Vår Plan som är vår strategi för åren 2015-2017. Vi har en tydlig plan med ett övergripande mål att säkra lönsamhet för koncernen i slutet av 2017. Arbetet sker med högt tempo och det är med stor glädje jag kan konstatera att vi redan under första året i vår förändringsresa kan visa ett positivt resultat.

Vi har under 2015 vänt vårt rörelseresultat till en vinst om 140 miljoner kronor från en förlust om 306 miljoner kronor 2014. Detta är en historisk vändning för Coop. Därutöver har alla våra effektiviseringar skapat värdeökningar hos de fristående konsument­föreningarna om drygt 400 miljoner kronor.

Det är också viktigt att understryka att vårt resultat endast genereras av Coop Sverige AB’s egenägda butiker (243 av Coops totalt 659 butiker) och effektiviteten i det centrala systemet, medan omsättningen omfattas av både egenägda butiker och partihandel gentemot de fristående konsumentföreningarnas butiker.

Genomgripande förändringar för att stärka vår konkurrenskraft

Styrkan i vår strategi är att den omfattar alla delar i företaget och därmed alla medarbetare – på så sätt blir förändringsresan en del av den dagliga verksamheten. Jag vill passa på att tacka alla för det hårda arbete som lagts ned. Vi har genomfört ett antal prisinitiativ, inklusive den största prissänkningen i Coops historia. För att förbättra vår butiksverksamhet och ge oss den bästa driften har vi initierat ett omfattande butikseffektivitetsprogram. Vi har professionaliserat vårt sätt att arbeta med våra kategorier och affärspartners och vi har satt en ny sortimentsmodell som skapar inspiration och samtidigt effektivitet. Vi vet sedan tidigare att vi har ett stort behov av att uppgradera vårt butiksnät. Parallellt med detta investerar vi i vår nya formatstrategi – Stora Coop, Coop och Lilla Coop. Under 2015 öppnade vi 14 referensbutiker i något av dessa format och inom ett antal år ska alla våra butiker vara omställda till de nya formaten. Vi har tagit fram en ny marknadsföringsplattform för det långsiktiga varumärkesbyggandet. Inom Logistik har stora effektiviseringar genomförts. Slutligen har vi satt en ny organisation, koncernledning och governance-struktur som ska hjälpa oss nå våra mål.

Lönsam tillväxt

Under 2015 höll vi högt tempo, vilket avspeglar sig i resultatet. Samtidigt minskade vår butiksförsäljning vilket är ett väntat resultat av våra genomförda initiativ och i linje med Vår Plan. Vi har sålt ett antal butiker till fristående konsumentföreningar, vi har också stängt butiker, vi har gjort investeringar i lägre priser och vi har haft en omställningsfas för ett antal butiker till nya format samt genomfört en omfattande sortimentsminskning i Nonfood och även lagt ner byggverksamheten. Detta är i huvudsak de bakomliggande förklaringarna till en lägre omsättning. Vi har visat att Coop kan göras till ett lönsamt företag och genom att skapa enkelhet, matglädje och prisvärdhet sätter vi våra kunder i fokus vilket är grunden för lönsam tillväxt.

Utsikter 2016

Det positiva resultat vi nu kan uppvisa är ett kvitto på att alla våra ansträngningar lönar sig och ger oss motivation att fortsätta på vår spännande resa. Nu ökar vi takten. Med ett ännu större kommersiellt tryck ska vi stärka Coop i Sverige under de närmaste åren. Vårt kundlöfte är att vara bättre för dig och din familj. Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel och vårt mål är att skapa inspirerande butiker. Med skickliga medarbetare ser jag fram emot att fortsätta resan att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt Coop.

Sonat Burman-Olsson

VD och Koncernchef Coop Sverige AB

Bilaga: Finansiell Rapport Coop Sverige 2015

Coop Sverige AB driver 243 Coop-butiker som genererar bolagets intäkter. Övriga 416 Coop-butiker drivs av 31 konsumentföreningar. Totalt i Sverige finns 659 Coop-butiker. Därutöver genereras Coop Sveriges omsättning av intäkter från grossistverksamhet och övrig försäljning. Detta press­meddelande och bilagda finansiella rapport omfattar endast Coop Sverige-koncernen.

Ytterligare information

Olle Axelsson, Kommunikationsdirektör Coop Sverige, tel. 070-820 90 00

Coop pressjour, tel. 010-743 13 13

Årsrapport med fördjupad beskrivning av verksamheten finns på www.coop.se/arsrapport

 • Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny plock- och logistikhubb för sin onlinehandel. Det blir en så kallad dark store som placeras i Malmö och som ligger i direkt förbindelse med Coop Logistiks omlastningscentral och distributörens lokaler. Med den här satsningen kan Coop Syd erbjuda onlinehandel till hela Blekinge och Skåne och samtidigt sänka logistikkostnaderna.
  Read more
 • Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Att lära av historien för att ta avstamp in i framtiden är en viktig del i alla organisationers utveckling. I samband med årsstämman den 17 april och med anledning av att förbundet fyller 125 år ger KF nu ut en ny bok. Boken speglar KF:s historia från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Författare till boken är Anders L. Johansson, tidigare professor och docent vid Uppsala universitet.
  Read more