Bokslut för Konsum Värmland Planerade investeringar för 385 Mkr kräver kapital

Trots resultatförbättringar efter finansiella poster föreslår Konsum Värmlands styrelse och förvaltningsråd att inte dela ut överskottet som återbäring i år. Anledningen är den stora investerings- och förnyelseprocess föreningen genomgår. Under åren 2000-2001 uppgick investeringarna till 202 Mkr och under de närmaste tre åren beräknar man att investera för hela 385 Mkr.

  • För att klara framtiden som en lokal värmländsk förening med egen livsmedelsindustri måste vi fortsätta utvecklings- och förnyelsetakten med oförminskad kraft. Konsum Värmland är en liten förening sett till konkurrenternas ägarstruktur. Samtidigt är vår lokala förankring vår största styrka, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson.

 

  • För att klara framtiden som en lokal värmländsk förening med egen livsmedelsindustri måste vi fortsätta utvecklings- och förnyelsetakten med oförminskad kraft. Konsum Värmland är en liten förening sett till konkurrenternas ägarstruktur. Samtidigt är vår lokala förankring vår största styrka, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson.

 

202 miljoner på två år

Konsum Värmland investerade under år 2000 för 113 Mkr. Under förra året fortsatte den höga investeringsnivån för att hamna på hela 89 Mkr. Investeringarna har medfört att en mängd konsumbutiker genomgått om- eller utbyggnader. Som exempel kan nämnas Konsum Stormarknad i Hagfors och Säffle, liksom konsumbutikerna i Grums, Töcksfors, Edsvalla och Kroppkärr. Vidare påbörjades utbyggnaden av Bergviksområdet, ett projekt som krävt investeringar redan under förra året. Till detta ska man lägga en mängd butiksprojekteringar som kommer att färdigställas under året, där bl a en helt ny stormarknad i Kristinehamn öppnar till hösten.

  • Det finns inte många företag som till 100 procent verkar i Värmland och styrs av värmlänningar. Men det gör vi. Lägger man till årets planerade investeringar har vi sedan 1994 investerat för närmare 600 Mkr. Och då ska man komma ihåg att varenda krona har stannat i länet. Det skapar både framtidstro och arbetstillfällen – något som Värmland sannerligen behöver.

Minskad marknad – ökad försäljning

Under året uppgick den totala bruttoomsättningen till cirka 3,2 miljarder kronor (3,1) vilket innebär en ökning med 2,6 procent. Detta betraktas som bra utveckling inte minst med tanke på Konsum Värmlands sedan tidigare höga marknadsandelar i kombination med länets negativa befolkningsutveckling.

  • Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen. Inte minst med tanke på att vi lyckas försvara Värmlands position som landets starkaste kooperativa fäste. Vi ser dock med oro på att länet fortsätter att tappa befolkning. Vi har ingen annan marknad än Värmland, därför ser vi befolkningsutvecklingen som vårt största hot.

Konsum Värmlands resultat

Konsum Värmlands resultat efter finansiella poster uppgick till 38 Mkr (29 Mkr). Koncernens resultat uppgick till 30 Mkr (27 Mkr). Skillnaden är i huvudsak nedskrivningar av goodwill poster.

  • Beredskapen att ha en stark ekonomi är nödvändig då förändringstakten inom Konsum Värmland och omvärlden inom detaljhandeln är hög.

25 Mkr i premier

Konsum Värmlands styrelse och förvaltningsråd kommer alltså att föreslå stämmorna att ingen återbäring ska betalas tillbaka för verksamhetsåret 2001. Detta, enligt Leif Olsson, beror främst på kommande investeringar, men också att premieprogrammet blir alltmer populärt och tilltalar alltfler.

  • Vi har ett mycket starkt premieprogram som vi vet har många fördelar som alltfler föredrar. Detta beror främst på att premierna fördelas under året. En rätt använd premiecheck innebär också att en genomsnittsfamilj kan spara mycket pengar. Att premien blir alltmer populär visar antalet kuponger vi löst in. Förra året löste vi in premiecheckar som motsvarar ett konsumentvärde på hela 25 Mkr.

3 773 nya medlemmar

Efter de senare årens rekordtillströmning av nya medlemmar har ökningen fortsatt. 3 773 personer har anmält medlemskap. Detta innebär att Konsum Värmland har 103 818 medlemmar och delägare per den 31/12 2001.

  • Det innebär att i stort sett varje hushåll är medlemmar. Det tolkar vi som att vi är på rätt väg med vår lokala förankring i kombination med förnyelse av våra butiker. Men vi ser det också som ett tecken på premieprogrammets attraktivitet, avslutar Leif Olsson.

– – –

För ytterligare information kontakta Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson telefon 054-220100 eller informationschef Klas Olsson telefon 054-220102 eller 070-6017152 E-post; info@konsumvarmland.se.

Verksamhetsberättelsen kan ni hitta på vår hemsida; www.konsumvarmland.se

Pressmeddelandet skickas till; VF, NWT, Arvika Nyheter, Filipstads-Tidningen, Fryksdalsbygden, Nya Kristinehamns-Posten, Säffle-Tidningen, Radio Värmland, Värmlandsnytt, TV 4 Värmland samt ett antal branschtidningar.