Angående akrylamid i maten

I dag hade Livsmedelsverket en presskonferens angånde larmen om akrylamid i olika typer av mat.

Livsmedelsverket kan i dagslägen inte bedöma om riskerna med akrylamid är större eller mindre än de positiva effekter som vissa livsmedel kan ha för hälsan. Det går heller inte att ge detaljerade råd och synpunkter. Vi följer därför Livsmedelsverkets rekommendation att inte vidtaga några åtgärder, förutom att svara på frågor från våra kunder.

Livsmedelsverkets råd till konsument är att äta mer frukt, grönsaker, spannmålsprodukter och bröd kvarstår, liksom råden att äta mindre av fetare produkter och undvika rökning. Skonsam tillagning är bra ur näringssynpunkt.

Följande är citerat ut Livsmedelsverkets brev “Råd och rekommendationer om akrylamid;

“Livsmedelsverket och forskare på Stockholms universitet har funnit att akrylamid bildas i många typer av livsmedel som upphettas till höga temperaturer. Flera av dessa livsmedel är baslivsmedel.

Resultaten visar också att akrylamid i livsmedel inte är en isolerad svensk företeelse, utan ett globalt problem, som bör lösas på internationell nivå. Livsmedelsverket har därför agerat internationellt genom att kontakta EU och andra viktiga internationella myndigheter och organisationer, för att snabbt påbörja arbete för att hantera riskerna med akrylamid. Det är också viktigt att en satsning på forskning inom området initieras både nationellt och internationellt. Det är mycket sannolikt att forskningen kommer att visa på möjligheter att förhindra bildning av akrylamid i livsmedel.

Svårt att bedöma riskerna

Kunskapen om hur akrylamid bildas i livsmedel är fortfarande begränsad, liksom kunskapen om vilka livsmedel som innehåller akrylamid. Riskerna med de uppmätta nivåerna av akrylamid är svårbedömda. Därför är det i dagens läge inte möjligt att bedöma om riskerna med akrylamid är större eller mindre än de positiva effekter som vissa livsmedel kan ha på hälsan. Det går heller inte att ge detaljerade råd och rekommendationer.

Rekommendationer till grossister och detaljhandel

Mot bakgrund av att akrylamid misstänks bildas i många olika livsmedel finns nu inga möjligheter att förutsäga vilka livsmedel som är störst problem. Det är inte bara mängden akrylamid i livsmedlen som avgör hur mycket konsumenterna får i sig, utan mängden livsmedel som konsumenten äter spelar också stor roll. Det innebär att ett livsmedel med låga halter kan ge ett stort bidrag till intaget av akrylamid om konsumenten äter mycket av livsmedlet. Ett livsmedel med hög halt kan däremot ge ett litet bidrag om konsumenten äter små mängder av livsmedlet. Mot bakgrund av detta går det inte att ge några detaljerade råd och rekommendationer.

Rekommendationer till konsumenter

Trots att det saknas mycket kunskap om hur akrylamid bildas i livsmedel finns det några enkla råd som Livsmedelsverket kan ge till konsumenter som vill sänka sitt intag av akrylamid. Rökare får i sig mer akrylamid än icke-rökare, så att sluta röka är ett sätt att minska intaget av akrylamid, vilket också är bra av andra hälsoskäl. När det gäller livsmedel tyder de kunskaper vi har idag på att ju högre temperatur och ju längre tillagningstider som används vid stekning, ugnsbakning, grillning eller fritering, desto mer ökar halten av akrylamid. Akrylamid verkar inte bildas i kokta livsmedel.

I dagsläget finns det inte tillräcklig kunskap för att Livsmedelsverket ska kunna ändra sina rekommendationer och kostråd till konsumenterna. Råden att äta mer frukt, grönsaker, spannmålsprodukter och bröd kvarstår, liksom råden att äta mindre av fetare produkter. Skonsam tillagning är bra ur näringssynpunkt.

Generellt sett är kokning ett bättre alternativ än tillagningssätt där höga temperaturer används, till exempel stekning, ugnsbakning, fritering och grillning. För tillagning av livsmedel där kokning inte är ett alternativ gäller de generella kostråd, som tidigare tagits fram för att minska intaget av t ex stekytemutagener och PAH, det vill säga: undvik hård stekning, ugnsbakning, grillning, fritering och ät inte brända livsmedel.”

Kontakta gärna undertecknad för ytterligare information

KONSUM VÄRMLAND

Information

Klas Olsson